การส่งเสริมความโปร่งใส

การส่งเสริมความโปร่งใส

images มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการให้หรือรับสินบน

images มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ที่ให้เป็นไปตามหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี

images มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

images มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

images มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต

images มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

images แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

imagesประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Poticy)

 imagesคู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

images มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

images รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

images ประกาศ มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2565 

images ประกาศ เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2565

images ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2565 

images ประกาศ มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 

images ประกาศ มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565   

images ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565  


พิมพ์