❌ No Gift Policy ❌ "งดให้​ งดรับ"

❌ No Gift Policy ❌ "งดให้​ งดรับ"

No Gift Policy "งดให้​ งดรับ" เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ในช่วงทุกเทศกาลและในทุกโอกาส

5605AE1D AE57 430B 9762 E1E9EE0ECD16

 

พิมพ์