9.2.6 นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคคล

p4ee1xfsaIJQ0PaPGjl o     คำสั่งแต่งตั้ง  มอบหมายและกำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง    ภายในสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564  

 p4ee1xfsaIJQ0PaPGjl o     คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ลง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

p4ee1xfsaIJQ0PaPGjl o     คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล  ลง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

p4ee1xfsaIJQ0PaPGjl o    คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  ลง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

p4ee1xfsaIJQ0PaPGjl o     คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ลง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 


พิมพ์