2.3. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการบริหารพัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสียครัวเรือนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 11/07/2567
จ้างทำนวัตกรรมถังดักไขมัน โครงการบริหารพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ด้านการจัดการน้ำเสียครัวเรือนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 11/07/2567
ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ในการอบรม โครงการบริหารพัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสียครัวเรือนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 11/07/2567
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการบริหารพัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสียครัวเรือนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 11/07/2567
จ้างทำโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบ่อพลอย 10/07/2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๐ ๐๐๔๖ 10/07/2567
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณลานกีฬาต้านยาเสพติด ชุมชนเขาแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/07/2567
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/07/2567
ประกาศทั้งหมด


พิมพ์