วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย มอบหมายนายช่างโยธาตรวจโครงการเทคอนกรีต ถนนเทศบาล 28 และโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 26 ทางเข้าโรงเรียนวังใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
Facebook : เทศบาลตำบลบ่อพลอย
Line official : @417huerd
Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี