โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   ( ของเดือนเมษายน 2566 ) 
Line official : @417huerd
Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี