วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เข้าร่วมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ่อพลอย โดยทั้งนี้มีการลงนามสัญญา MOU เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ เพื่อให้โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลสำเร็จตามประสงค์ต่อไป
Line official : @417huerd

Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี