วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. นายนวพล อินทร์คล้าย ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย ได้กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย โดยมีนางสาวหทัยวัลลภ์ คนตรง ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร นำโดย นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย และรองนายกเทศมนตรี ทั้ง 2 ท่าน เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสภานิติบัญญัติ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย