วันที่ 21-28 สิงหาคม 2566 นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย มอบหมาย งานสุขาภิบาล ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด จัดกิจกรรมการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชนทั้ง ๑๑ ชุมชน โดยผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันรักษาความสะอาดที่ และทางสาธารณะ ในชุมชน และ ครัวเรือนของตนเอง เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย และ ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ภายใต้โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Website : http://www.bophloi.go.th

Line official : @417huerd

Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี