⚠️ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี แจ้งให้ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ตอน ทุ่งมะสังข์-ปลักประดู่-ด่านช้าง ระมัดระวังในการเดินทาง เนื่องจากมีการดำเนินการก่อสร้างถนนในเส้นทางดังกล่าว เนื่องจากมีงานก่อสร้างที่ ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี บริเวณทางหลวงหมายเลข 3086 กม. 13+500 ช่วงทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่-ด่านช้าง,กม. 13+500 -กม.75+000- กม.75+300-กม.80+600 และกม.89+000-กม.92+800 ระยะทาง 11.500 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 **หากไม่ได้รับความสะดวกหรือพบเห็นสิ่งใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายสามารถติดต่อ นายเกษมสุข อุตตมะ นายช่างโครงการฯ หมายเลข 096-469-6479 และนายนันทพล จันทเดช ผู้ช่วยนายช่างโครงการ หมายเลข 063-991-6363 หรือ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600-740

6ccf9b1aef3d3c6ca0dcbd4348d05bf3 small