เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลตำบลบ่อพลอย ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ใน “โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”