เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งถื่อว่าผู้สูงอายุเป็นปูชนียบุคคลของสังคมที่มีคุณค่ายิ่ง เนื่องจากผ่านประสบการณ์มามากได้เคยเป็นกำลังสำคัญของสังคมมาก่อน มีความรู้ มีทักษะ อนุรักษ์ และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

   เทศบาลตำบลบ่อพลอยจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญคุณค่าของผู้สูงอายุ ได้จัดกิจกรรม หลัก ๆ คือ

   - กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พร้อมแจกคู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

   - กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคของผู้สูงอายุ

   -  กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุฟังธรรม การปฏิบัติสมาธิ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำนินชีวิต

42426424274242942430424314243242432424334243442435241001241010241011241012241013241014241015241016241017241018

  

 

No Images