โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ่อพลอย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ได้รับทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ สามารถช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ