ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ่อพลอย ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี