วันนี้ (17 ธันวาคม 2564) งานกองช่าง ป้องกันฯ และสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ่อพลอย ได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ลานหลวงพ่อนิล วัดเขาวงจินดาราม และวัดรัชดาภิเษก