วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ่อพลอย ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายนวพล อินทร์คล้าย ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย