เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น.คณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย ร่วมประชุมประชาคมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ การประชุมวันแรก ณ ชุมชนพาณิชย์