งานป้องกันและควบคุมโรคได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ ร่วมกับประธานชุมชน อ.ส.ม.ออกประชาสัมพันธ์เรื่องลูกน้ำยุงลายพร้อมแจกจ่ายทรายอะเบท ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลบ่อพลอย