วันนี้(31 มี.ค.65) นายกชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะกรรมมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฏร เดินทางดูงานกลุ่มเจียระไนนิลเทศบาลตำบลบ่อพลอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาของแรงงาน เพื่อส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพ การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน