วันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย มอบหมายพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ออกดำเนินการตรวจสอบท่อประปาดับเพลิงในเขตชุมชนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยภายในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย