วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 งานสุขาภิบาล ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์น้ำและส่งเสริมการจัดการน้ำเสียในชุมชน และกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ่อพลอย

Website : http://www.bophloi.go.th

Line official : @417huerd

Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี