เลือกตั้ง 2566

อย่าลืม !! เลือกตั้ง 2566 นี้ เป็นวันที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้ออกไปใช้สิทธิใช้เสียงของตนเองเลือกผู้สมัคร ส.ส. และเลือกพรรคที่ตนเองชอบได้อย่างเสรี โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง, มีสัญชาติไทย, หากแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี, มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามเลือกตั้ง ต่อไปนี้ คือ เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช, ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง, ต้องคุมขังโดยหมายของศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือไม่สมประกอบ

 

345322555 280977067612868 6942453452189791288 n


พิมพ์