การคมนาคมและการโทรคมนาคม

การคมนาคม และโทรคมนาคมในเขตเทศบาล

โทรศัพท์

(๑)  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่   จำนวน    ๑๑    หมายเลข

(๒)  จำนวนชุมสายโทรศัพท์จำนวน         จำนวน     ๑   ชุมสาย

(๓)  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข             จำนวน     ๑        แห่ง

(๔)  หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  ๑๐๐  ของพื้นที่เทศบาล


 

ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

มีไปรษณีย์  จำนวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์  

มีขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กเพรส ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ในวัน จันทร์ - เสาร์ หยุดวันอาทิตย์


เส้นทางคมนาคม

     ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  ปัจจุบันเทศบาลมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้

การคมนาคม  การจราจร

เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้

ทางหลวงแผ่นดิน  

  • หมายเลข  ๓๐๘๖ สายลาดหญ้า – บ่อพลอย
  • หมายเลข  ๓๓๔๒ สายอู่ทอง – บ่อพลอย

การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย

  • รถโดยสารประจำทาง   สายด่านช้าง – จังหวัดกาญจนบุรี

ถนน

  • ถนนของท้องถิ่น  เทศบาลตำบลบ่อพลอย    จำนวน     ๒๖    สาย

 

สภาพถนน  คอนกรีต    จำนวน       ๑๗   สาย  ระยะทาง  ๑๖.๖๕๘   กม.

แอสฟัลท์ติก จำนวน    ๓    สาย  ระยะทาง  ๔.๓๕๔    กม.

ลูกรัง  จำนวน          ๑         สาย  ระยะทาง  ๐.๓๓๔        กม.

คอนกรีต+ลูกรัง  จำนวน ๔   สาย   ระยะทาง  ๕,๒๑๖    กม.

คอนกรีต+แอสฟัลท์ติก จำนวน ๑ สาย ระยะทาง  ๐.๔๕๖   กม.


 


พิมพ์