จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๑-๕๗-๐๐๐๒,๖๓๑-๖๐-๐๐๐๓ และ ๖๓๑-๖๑-๐๐๐๔


พิมพ์