จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๐-๐๐๒๐ และ ๔๔๒-๖๐ ๐๐๒๑


พิมพ์