16.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

p4ee1xfsaIJQ0PaPGjl o    มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คลิ๊ก 

p4ee1xfsaIJQ0PaPGjl o    มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิ๊ก 

p4ee1xfsaIJQ0PaPGjl o    มาตราการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิ๊ก 

p4ee1xfsaIJQ0PaPGjl o    มาตราการป้องกันการรับสินบน คลิ๊ก

      p4ee1xfsaIJQ0PaPGjl oมาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  คลิ๊ก

      p4ee1xfsaIJQ0PaPGjl oมาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  คลิ๊ก     คลิ๊ก 

p4ee1xfsaIJQ0PaPGjl o   ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  คลิ๊ก   

 p4ee1xfsaIJQ0PaPGjl o   รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  คลิ๊ก   

                    

 


พิมพ์