13.2 การดำเนินการเพิ่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

p4ee1xfsaIJQ0PaPGjl o

 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

 


พิมพ์