วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านความรู้ด้วยเรื่องวินัย การรักษาวินัย กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างทัศนคติที่ดีต่องาน ต่อผู้บริหาร เพื่อนร่วมงานและหน่วยงานอย่างเต็มที่ โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ่อพลอย เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ่อพลอย

Facebook : เทศบาลตำบลบ่อพลอย

Website : http://www.bophloi.go.th

Line official : @417huerd

Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี