วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย มอบหมายให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เทศบาลตำบลบ่อพลอย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปีตรงกับวันอานันทมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 โดยมี นายสุรสิทธิ์ จันอุทา นายอำเภอบ่อพลอย เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วย ส่วนราชการในเขตอำเภอบ่อพลอย ประชาชนจิตอาสา และคณะกรรมการชุมชน เพื่อร่วมกันทำความสะอาดภายในเขตพื้นที่โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี