ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ่อพลอย   ติดต่อ  ๐๓๔๕๘๑๐๒๐ ต่อ ๑๐๕

 

บันทึกข้อความขยายเวลาแผ่นต่อ pages to jpg 0001แผ่นต่อ pages to jpg 0002แผ่นต่อ pages to jpg 0003แผ่นต่อ pages to jpg 0004แผ่นต่อ pages to jpg 0005


พิมพ์