ข้อมูลหมู่บ้านและประชากร


หมู่บ้านและประชากร

      เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล มีทั้งหมด ๑๑ ชุมชน แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน ๑๐ คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ๕,๒๑๒ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๓,๘๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๐ จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ๕,๑๙๒ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๓,๘๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๒ ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง การแก้ไขปัญหาของเทศบาลคือ ขอความร่วมมือ ผู้นำ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาล ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้เทศบาลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้ เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล อสม. และกรรมการชุมชน โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอื่นๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ โดยเทศบาลแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้

 • ชุมชนที่ ๑ ชุมชนพลอยไพลิน 1
 • ชุมชนที่ ๒ ชุมชนพลอยไพลิน 2
 • ชุมชนที่ ๓ ชุมชนเขาเตี้ย
 • ชุมชนที่ ๔ ชุมชนเขาแก้ว
 • ชุมชนที่ ๕ ชุมชนเขาพระศรี
 • ชุมชนที่ ๖ ชุมชนพาณิชย์
 • ชุมชนที่ ๗ ชุมชนตลาดสดหินใหญ่
 • ชุมชนที่ ๘ ชุมชนพัฒนารัชดาภิเษก
 • ชุมชนที่ ๙ ชุมชนจามรฟาร์ม
 • ชุมชนที่ ๑๐ ชุมชนวัดเขาวงจินดาราม
 • ชุมชนที่ ๑๑ ชุมชนหัวเขา


ทิศเหนือ จด หมู่ที่ ๑ บ้านหัวเขา, หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวเขาตำบลช่องด่าน
ทิศใต้ จด หมู่ที่ ๒ บ้านหนองย่างช้าง, หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังไพลินตำบลบ่อพลอย
ทิศตะวันออก จด หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย
ทิศตะวันตก จด หมู่ที่ ๔ บ้านบึงหัวแหวน ตำบลบ่อพลอย


พิมพ์